3.2: Problemlösningsmetoder och insatser (2023)

 1. Senaste uppdateringen
 2. Spara som PDF
 • Sid-ID
  43049
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}}}\) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!- \!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{ span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart }{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\ norme}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm {span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\ mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{ \ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{ \unicode[.8,0]{x212B}}\)

  Det finns sex problemlösningsmetoder och interventioner som oftast används av praktiker. Varje tillvägagångssätt undersöker olika aspekter av ett socialt problem. Problemets natur och de inblandade personerna bestämmer vilken intervention som är lämpligast att tillämpa.

  OCHsociala system närma sigundersöker den sociala strukturen kring problemet eller frågan. Detta tillvägagångssätt kräver makro-, meso- och mikroanalysnivåer (se sidorna 12-13) för att hjälpa till att förstå problemets struktur och läggningen hos de inblandade individerna och sociala grupperna. Analysen kräver en förståelse för hela problemet och de relaterade delarna, samt komponenterna och protokollen i ramverket som är oberoende eller beroende av varandra. Att tillämpa detta tillvägagångssätt kräver att man förstår hela problemet, inklusive hierarkin, ordningen, mönster och gränser för individer och sociala grupper, inklusive deras interaktioner, relationer och processer som en kropp eller struktur som omger problemet (Bruhn och Rebach 2007).

  3.2 : Approches et interventions de résolution de problèmes (2)

  Interventioner som implementeras med hjälp av ett socialt system fokuserar på att etablera och upprätthålla stabilitet för alla parter, även när förändringar sker. Sociala systeminterventioner kräver förändringsagenter eller ledare som sociologiska praktiker för att hjälpa till att kontrollera och vägleda input (vad som tas in eller tas in i problemet) och output (vad som produceras, levereras eller tillhandahålls som ett resultat av förändring) som används i problemlösning (Bruhn och Rebach 2007). Detta tillvägagångssätt kräver involvering av alla i den sociala strukturen för att designa eller omdesigna systemet och processerna kring frågan.

  Demänsklig ekologi närma sigundersöker "livets nät" eller ekosystem för ett socialt problem eller problem. Detta tillvägagångssätt representeras ofta visuellt av ett spindelnät för att visa hur liv är sammanlänkade och beroende av varandra. Ett humanekologiskt tillvägagångssätt fokuserar på makro- och mesonivåer av analys för att utveckla insikter om sociala kopplingar, personliga behov och miljöförhållanden som hindrar eller stödjer livets utmaningar och möjligheter för individer. Utövare bedömer och analyserar individers och gruppers plats i den sociala strukturen eller ekosystemet och deras roller. Syftet med detta tillvägagångssätt är att identifiera de kognitiva och emotionella begränsningar som människor upplever i sociala system för att hjälpa till att ta itu med och ta bort de hinder de möter.

  3.2 : Approches et interventions de résolution de problèmes (3)

  Interventioner som tillämpas i ett mänskligt ekologiskt tillvägagångssätt riktar sig mot förändringar i familjer, institutioner och små samhällen. Syftet är att konfrontera de stressorer och spänningar som skapas av situationer och sociala miljöer. Interventioner från ett mänskligt ekologiskt tillvägagångssätt hjälper människor att fastställa acceptabla beteenden i olika sociala miljöer (Bruhn och Rebach 2007). Utövare arbetar med sociala grupper för att eliminera samarbetsutmaningar mellan grupper i ett socialt ekosystem och de individer som arbetar och lever i det. Change fokuserar på att utveckla ett nytt system och en process för att stödja och ta bort hinder för individer som berörs av en social fråga.

  1. Beskrivsociala systemförhålla sig till och förklara vilken typ av sociala problem detta tillvägagångssätt är den mest giltiga metoden att använda.
  2. Beskrivmänsklig ekologiförhålla sig till och förklara vilken typ av problem eller sociala frågor detta tillvägagångssätt är den mest giltiga metoden att använda.
  3. Vilket tillvägagångssätt som är lämpligast för att bedöma och behandla de sociala förhållanden som anges nedan. Använd stödjande bevis för att motivera din analys.
   1. En länsdomstol för mentalvård
   2. Könsneutrala badrum på ett universitetsområde
   3. Kampanj mot mobbning för lokala skolor för grund- och gymnasieskolor

  OCHlivscykel närma sigundersöker utvecklingsstadier och upplevelser hos människor som står inför problem eller olika livskriser. Både meso- och mikronivåer av analys krävs med denna metod. Data som samlas in hjälper utövare att förstå individers eller gruppers anpassning till förändringar, utmaningar och krav i varje utvecklingsstadium av livet (Bruhn och Rebach 2007). Analysen innefattar bedömningen av interpersonella kopplingar mellan en person och miljön, livsövergångar och mönster. Detta förhållningssätt gäller när man arbetar med individer, grupper och organisationer, som alla har och går igenom en livscykel och utvecklingsstadier.

  Interventioner som använder detta tillvägagångssätt riktar sig mot förändringar i sociala normer och förväntningar hos individer eller grupper som står inför svårigheter. Utövare hjälper till att identifiera sammanhang och problem som skapar oro hos individer eller grupper och underlättar strategier för att hantera deras problem. Detta tillvägagångssätt bygger på positiva personliga och sociala resurser och nätverk för att reparera, återvinna eller möjliggöra utveckling och tillväxt.

  3.2 : Approches et interventions de résolution de problèmes (4)

  Dekliniskt tillvägagångssättbedömer sjukdom, sjukdom och ångest. Både meso- och mikronivåer av analys krävs för denna metod. Utövare bedömer biologiska, personliga och miljömässiga kopplingar genom att undersöka patientens eller klientens historia, såväl som nuvarande och senaste tillstånd (Bruhn och Rebach 2007). Ett patientbedömningsnät (PEG) är det vanligaste verktyget för datainsamling. Detta tillvägagångssätt kräver djupgående interaktioner med patienten eller klienten för att identifiera de teman som är associerade med deras tillstånd och strukturen i det sociala systemet relaterat till deras sjukdom och dess stöd. När man tillämpar detta tillvägagångssätt i medicinsk praktik leder utvärdering och analys till en diagnos.

  1. Beskrivlivscykelförhålla sig till och förklara vilken typ av sociala problem detta tillvägagångssätt är den mest giltiga metoden att använda.
  2. Beskrivklinikförhålla sig till och förklara vilken typ av problem eller sociala frågor detta tillvägagångssätt är den mest giltiga metoden att använda.
  3. Vilket tillvägagångssätt är lämpligast för att bedöma och ta itu med de sociala frågorna som listas nedan. Använd stödjande bevis för att motivera din analys.
   1. Polisens strategier för att minska brottsligheten och förbättra relationerna till samhället
   2. Minskad självskada eller skärsår hos ungdomar
   3. En utbildning i socialt arbete på en högskola

  Intervention i ett kliniskt tillvägagångssätt fokuserar på att eliminera symptomen, tillståndet eller förändringarna hos individen för att lösa problemet. Det primära syftet med denna metod är att förhindra att problemet återkommer och att lösningen stör individens funktion. Problemhantering bör störa patientens eller klientens sociala system så lite som möjligt.

  OCHsociala normer närma sigfokuserar på kamratinflytande för att ge individer korrekt information och förebilder för att framkalla förändring (Bruhn och Rebach 2007). Detta tillvägagångssätt observerar analysens makro-, meso- och mikronivåer. Interventionen fokuserar på att ge korrekta uppfattningar om tänkande och beteende för att framkalla förändring i ens tankar och handlingar. Denna teknik är en proaktiv förebyggande modell som syftar till att säkerställa att något inte händer eller händer.

  Det finns tre nivåer av intervention när man tillämpar ett socialt normsynssätt (Bruhn och Rebach 2007). Utövare använder insatserna självständigt eller tillsammans för en helhetslösning. Påuniversell interventionsnivå, alla medlemmar av en befolkning får interventionen utan att identifiera individer i riskzonen. Aselektiv nivå d'interventionriktar hjälp eller tjänster till en hel grupp människor i riskzonen. När specifika individer är utanför risk och redan visar tecken på problemet, får de ennoterade nivå d'intervention. OCHfullständigt interventionkräver integration av alla tre nivåerna.

  Utövare hjälper samhällen att lösa problem genom att tillämpa ensamhällsbaserad närma sig. Alla tre analysnivåerna (makro, meso och mikro) krävs för denna metod. Syftet med detta arbetssätt är att planera, utveckla och genomföra samhällsbaserade insatser där lokala institutioner och invånare deltar i problemlösning och arbetar för att förebygga framtida problem. Utövare arbetar med samhällen på tre resultat, individuellt bemyndigande, att koppla samman människor och förbättra sociala interaktioner och samarbete (Bruhn och Rebach 2007). Att fokusera på dessa resultat bygger på samhällets styrkor samtidigt som man skräddarsyr lösningar till lokala politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Genom att bygga broar mellan individer och grupper i samhället, underlättar utövare kopplingar mellan tjänster, program och policyer samtidigt som de tar itu med problemet ur flera perspektiv.

  3.2 : Approches et interventions de résolution de problèmes (5)

  Ett samhällsbaserat tillvägagångssätt hjälper till att säkerställa att problemanalys, bedömning och interventioner är kulturellt och geografiskt lämpliga för lokala invånare, grupper och organisationer. För att fungera effektivt kräver denna intervention att utövare underlättar öga mot öga interaktioner mellan gemenskapsmedlemmar och utvecklar en kommunikationsmodell för att lösa gemenskapsfrågor. För att konstruera en lämplig intervention måste utövare utveckla kunskap och förståelse för syftet, strukturen och processen för varje grupp, organisation och samarbete inom samhället (Bruhn och Rebach 2007). Under implementeringen tillåter ett samhällsbaserat tillvägagångssätt invånare och lokala organisationer att direkt observera och spåra sina egna framsteg och lösningar.

  1. Beskrivsociala normerförhålla sig till och förklara vilken typ av sociala problem detta tillvägagångssätt är den mest giltiga metoden att använda.
  2. Beskrivsamhällsbaseradförhålla sig till och förklara vilken typ av problem eller sociala frågor detta tillvägagångssätt är den mest giltiga metoden att använda.
  3. Vilket tillvägagångssätt är mest lämpligt för att bedöma och ta itu med de sociala frågorna nedan. Använd stödjande bevis för att motivera din analys.
   1. Program för att förebygga människohandel
   2. Minskad användning av e-cigaretter, vaping och nya tobaksprodukter

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Reed Wilderman

  Last Updated: 11/14/2023

  Views: 5689

  Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Reed Wilderman

  Birthday: 1992-06-14

  Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

  Phone: +21813267449721

  Job: Technology Engineer

  Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

  Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.